แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง : แบบทดสอบก่อนเรียน มีจำนวน 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. การใช้คำสั่ง File -> Open ในโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อต้องการทำอะไร
   เพื่อเปิดการใช้งาน
   เพื่อเปิดการตั้งค่า
   เพื่อเปิดรูปภาพวัตถุที่ยังไม่ได้ทำการตัดภาพพื้นหลัง ขึ้นมาแก้ไขบนโปรแกรม
   เพื่อเปิดข้อมูลที่จะแก้ไข


2. คลิกขวา Layer ที่ชื่อ Background และเลือก Duplicate Layer..
   วิธีเพิ่มภาพพื้นหลัง
   เปิดภาพ Background
   วิธีนี้เป็นการ Copy Layer ที่ชื่อ Background
   วิธีเพิ่ม Layer


3. มี Layer อยู่ 2 Layer ให้ทำการปิดการแสดงวัตถุของ Layer ที่ชื่อ Background โดยให้สังเกตุที่รูปดวงตา ตรงข้างหน้า Layer ต้องไม่มีรูปอะไร
   รูปสี่เหลี่ยมทึบ
   รูปมือ
   รูปพู่กัน
   รูปดวงตา


4. เมื่อคลิกลงบนพื้นหลังสีม่วงแล้ว จะปรากฏเส้นประล้อมรอบพื้นที่ๆ ที่เราเลือกไว้ นั้นหมายความว่าอะไร
   กำลังเลือกพื้นที่นั้นอยู่
   กำลังตัดภาพ
   เลือกพื้นที่ที่ไม่มีอยู่
   เลือกอุปกรณ์


5. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ขั้นตอนการบันทึกรูปภาพให้พื้นรูปภาพเป็นแบบโปร่งใส
   File -> Open…
   File -> Save
   File -> Save As…
   File -> Save for Web…


6. เมื่อต้องการสร้าง Selection เป็นรูปสี่เหลี่ยมให้กับรูปภาพที่เราต้องการต้องเลือกใช้เครื่องมือใด
   Rectangular Marquee Tool
   Elliptical Marquee Tool
   Single Rom Marquee Tool
   Single Column Marquee Tool


7. เมื่อคลิกเมาส์ที่เมนู Select -> Inverse เพื่อกระทำสิ่งใด
   เพื่อทำการกลับส่วนที่เราได้เลือกไว้จากด้านข้างภาพไปเป็นส่วนตรงกลางของภาพ
   เพื่อทำการกลับส่วนที่เราได้เลือกไว้จากตรงกลางภาพไปเป็นส่วนด้านขอบๆของภาพ
   เพื่อทำการกลับส่วนที่เราได้เลือกไว้จากตรงกลางภาพไปเป็นส่วนด้านบนของภาพ
   เพื่อทำการกลับส่วนที่เราได้เลือกไว้จากด้านข้างภาพไปเป็นส่วนล่างของภาพ


8. การเทสีลงในส่วนของกรอบภาพควรใช้เครื่องมือใด
   Gradient Tool
   3D Material Drop Tool
   History Brush
   Paint Bucket Tool


9. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือในการวาดภาพแบบบิตแมป
   Brush tool
   Rectangle tool
   Paint Bucket tool
   Gradient tool


10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้าง Selection
   Selectionใช้ได้กับภาพบิตแมป
   Selection ใช้ได้กับภาพบิตแมปและเวคเตอร์
   Selection ใช้เลือกบางส่วนของภาพ
   Selection เป็นการเลือกแบบพิกเซล


11. การเปิดไฟล์รูปภาพทั้งสองภาพเพื่อตัดต่อภาพควรใช้คำสั่งใด
   ใช้คำสั่ง File -> Open
   ใช้คำสั่ง File -> New
   ใช้คำสั่ง File -> Open As
   ใช้คำสั่ง File -> Open as Smart object


12. ใช้เครื่องมือใดต่อไปนี้เพื่อลากตามเส้นของภาพที่ต้องการตัดต่อ
   Quick Selection Tools
   Magic wand Tool
   History Brush
   Paint Bucket Tool


13. การปรับขนาดรูปภาพสามารถใช้ปุ่มลัดใด
   กด Ctrl + T
   กด Ctrl + V
   กด Ctrl + C
   กด Ctrl + S


14. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการปรับภาพที่ตัดมาแล้วให้เข้ากับมุมมองของภาพที่ต้องการนำไปต่อ
   (Image -> Adjustment->Hue/Satuation....) (Image -> Adjustment->Vibrance...)
   (Image -> Adjustment->Color Balance...) (Image -> Adjustment->Black & White....)
   (Image -> Adjustment->Black & White....) (Image -> Adjustment->Color Balance...)
   (Image -> Adjustment->Photo filter....) (Image -> Adjustment->Color Balance...)


15. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของพาธ
   Custom Shape tool
   Linear tool
   Rectangle tool
   Rectangle Marquee tool


16. หากต้องการสร้างตัวอักษรในรูปภาพ ต้องเลือกที่เครื่องมือใด
   Marquee
   Crop
   Horizontal Type
   Pen


17. การใส่ตัวอักษรในแนวดิ่งต้องใช้เครื่องมือใด
   horizontal type tool
   Vertical type tool
   horizontal type mask tool
   vertical type mask tool


18. ส่วนใดที่ใช้สร้างลูกเล่นให้ตัวอักษร
   Application menu
   Tools
   Stage
   Panal menu


19. เมื่อต้องการปรับเอียงตัวอักษรต้องปฏิบัติตามขั้นตอนใด
   Edit ->Transform
   Edit -> Free Transform
   Edit -> Transform -> rotate
   Edit -> Transform -> skew


20. การปรับตัวอักษรมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
   เพื่อให้ขอบมีความคมชัด
   เพื่อให้ขอบจางลง
   เพื่อให้แตกต่างจากพื้นหลัง
   เพื่อให้เรียบสวยกลมกลืนกับพื้นหลัง


21. โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมในกลุ่มใด
   Microsoft office
   Paint
   Adobe
   Photo


22. โปรแกรม Photoshop CS6 ใช้สำหรับทำอะไร
   ใช้สำหรับตัดต่อวีดิโอ
   ใช้สำหรับเขียนโปรแกรม
   ใช้สำหรับถ่ายภาพ
   ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟิก


23. เมนู File หมายถึงอะไร
   รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภาพ
   รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ
   รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ
   รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์


24. เมนู Edit หมายถึงอะไร
   รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภาพ
   รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ
   รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ
   รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์


25. เมนู Image หมายถึงอะไร
   รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภาพ
   รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ
   รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ
   รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์


26. การใช้สีเอกรงค์ (Monochrome) หมายถึงการใช้สีแบบใด
   การใช้สีเดียว
   การใช้สีคู่
   การใช้สีแตกต่าง
   การใช้สีที่ใกล้เคียงกัน


27. การใช้สีกลมกลืน (Harmony)หมายถึง
   การแตกแยกกันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยขัดแย้งกัน
   การแตกต่างกันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยไม่ขัดแย้งกัน
   การเคียงคู่กันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยไม่ขัดแย้ง
    การเคียงคู่กันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยขัดแย้ง


28. Total Value Harmony หมายถึง
    กลมกลืนคนละสี
    กลมกลืนโดยใช้สีใกล้เคียง
   กลมกลืนสีต่างกัน
   กลมกลืนด้วยค่าของหน้า น้ำหนักของสีๆเดียว


29. Simple Harmony หมายถึง
   กลมกลืนคนละสี
   กลมกลืนโดยใช้สีใกล้เคียง
   กลมกลืนสีต่างกัน
    กลมกลืนด้วยค่าของน้า น้ำหนักของสีๆเดียว


30. Two Colours Mixing หมายถึง
   สีกลมกลืนโดยใช้สีเดียว
   สีกลมกลืนโดยใช้สีคู่ผสม
    สีกลมกลืนโดยใช้แม่สี
   สีกลมกลืนโดยใช้วรรณะของสี


31. คือเครื่องมือใช้ทำอะไร
   ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม
   ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพ
   ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ
   ใช้ตัดขอบภาพ


32. คือเครื่องมือใช้ทำอะไร
   ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม
   ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไวของภาพ
   ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ
   ใช้ตัดขอบภาพ


33. คือเครื่องมือใช้ทำอะไร
   ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม
   ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพ
   ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ
   ใช้ตัดขอบภาพ


34. คือเครื่องมือใช้ทำอะไร
   ใช้เลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ
   ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม
   ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ
   ใช้ตัดขอบภาพ


35. คือเครื่องมือใช้ทำอะไร
   ใช้ตัดขอบภาพ
   ใช้ระบายลงบนภาพ
   ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม
   ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ


36. เมื่อทำการปรับค่า Radus ทีละนิดหากคลิกเมาส์ค้างไว้จะเกิดอะไรขึ้น
   คอมพิมเตอร์จะ errer
   ไม่แสดงผลใดๆ
   คอมพิวเตอร์จะแสดงผลช้า
   ไม่มีการทำงานใดๆเกิดขึ้น


37. หากต้องการคัดลอก Layer ข้อใดถูกต้อง
   Ctrl + C
   Ctrl + Z
   Ctrl + J
   Ctrl + V


38. การเติมสีสันในรูปควรใช้คำสั่งอะไร
   Image > Photo filter…
   Image > Color lookup…
   Image > Curves...
   Image > Color Balance...


39. หลังจากแต่งสีรูปภาพแล้วควรใช้คำสั่งอะไรในการปรับแสงให้กับรูปภาพ
   Image > Photo filter…
   Image > Color lookup…
   Image > Curves...
   Image > Color Balance...


40. การเพิ่มความคมชัดของรูปภาพควรใช้คำสั่งอะไร
   Filter > Sharpen > Sharpen More....
   Filter > Sharpen > Sharpen....
   Filter > Sharpen > Sharpen Edges....
   Filter > Sharpen > Smart Sharpen....ผลคะแนน =