kob2kob2kob2

แบบทดสอบประจำบทที่ 3

คำชี้แจง : แบบทดสอบหลังเรียน มีจำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1.ข้อใด ใช้เติมสีแบบไล่ระดับโทนสีหรือความทึบ
   Clone Stamp
   History Brush
   Gradient
   Eraser


2.ข้อใด ใช้ทำสำเนาภาพ โดยก๊อปปี้ภาพจากบริเวณอื่นมาระบาย หรือระบาย ด้วยลวดลาย
   Eraser
   Gradient
   History Brush
   Clone Stamp


3. เครื่องมือนี้ชื่อว่าอย่างไร
   Clone Stamp
   Eyedropper
   Pen
   Brush


4. เครื่องมือนี้ใช้ทำอะไร
   ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ
   ใช้เลือกและปรับแต่งรูปทรงของเส้นพาธ
   ใช้ตัดขอบภาพ
   ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม


5. เครื่องมือนี้ใช้ทำอะไร
   ใช้ตัดขอบภาพ
   ใช้เลือกและปรับแต่งรูปทรงของเส้นพาธ
   ใช้วาดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงสำเร็จรูป
   ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ


6. เครื่องมือนี้ใช้ทำอะไร
   ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม
   ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพ
   ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ
   ใช้ตัดขอบภาพ


7. เครื่องมือนี้ใช้ทำอะไร
   ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม
   ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไวของภาพ
   ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ
   ใช้ตัดขอบภาพ


8. เครื่องมือนี้ใช้ทำอะไร
   ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม
   ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพ
   ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ
   ใช้ตัดขอบภาพ


9. เครื่องมือนี้ใช้ทำอะไร
   ใช้เลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ
   ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม
   ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ
   ใช้ตัดขอบภาพ


10. เครื่องมือนี้ใช้ทำอะไร
   ใช้ตัดขอบภาพ
   ใช้ระบายลงบนภาพ
   ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม
   ใช้ตัดขอบภาพ


ผลคะแนนที่ทำได้ = (สัดส่วน 10% เท่ากับ 1 คะแนน)

 

kobkobkobkob