kob2kob2kob2

แบบทดสอบประจำบทที่ 4

คำชี้แจง : แบบทดสอบหลังเรียน มีจำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. คำสั่ง Amount ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
   ปรับความคมชัด
   ปรับความหนาของเส้น
   ปรับความสดของภาพด้วย
   ปรับความคมชัดของ Pixel


2. คำสั่ง Radius ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
   ปรับความคมชัด
   ปรับความหนาของเส้น
   ปรับความคมชัดของ Pixel
   ปรับความสดของภาพด้วย


3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
   Amount ปรับความคมชัด
   Radius ปรับความหนาของเส้น
   Threshold ปรับความหนาของเส้น
   Curves ปรับความสดของภาพด้วย


4.วิธีนำภาพเข้าสู่ชิ้นงานให้เป็นแบบ Smart Object ทำได้กี่วิธี
   1 วิธี
   2 วิธี
   3 วิธี
   4 วิธี


5.การปรับโฟกัส หมายถึง
   ปรับภาพให้เป็นจุดๆ
   ปรับภาพให้มีความเบลอ
   ปรับส่วนที่ต้องการให้ภาพชัด
   ปรับส่วนที่ต้องการไม่ให้ภาพชัด

6. ข้อใดถูกต้อง
   Custom ไล่แสง
   Custom ลดแสง
   Custom เพิ่มแสง
   Custom เพิ่มความคมชัด


7. หากต้องการคัดลอก Layer Copy ข้อใดถูกต้อง
   Ctrl + C
   Ctrl + J
   Ctrl + V
   Ctrl + Z


8. การเติมสีสันในรูปควรใช้คำสั่งอะไร
   Image > Color lookup…
   Image > Photo filter…
   Image > Color Balance...
   Image > Curves...


9. หลังจากแต่งสีรูปภาพแล้วควรใช้คำสั่งอะไรในการปรับแสงให้กับรูปภาพ
   Image > Color Balance...
   Image > Curves...
   Image > Color lookup…
   Image > Photo filter…


10. การเพิ่มความคมชัดของรูปภาพควรใช้คำสั่งอะไร
   Filter > Sharpen > Sharpen....
   Filter > Sharpen > Sharpen More....
   Filter > Sharpen > Sharpen Edges....
   Filter > Sharpen > Smart Sharpen....


ผลคะแนนที่ทำได้ = (สัดส่วน 10% เท่ากับ 1 คะแนน)

 

kobkobkobkob