kob2kob2kob2

แบบทดสอบประจำบทที่ 7

คำชี้แจง : แบบทดสอบหลังเรียน มีจำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. การเปิดไฟล์รูปภาพทั้งสองภาพเพื่อตัดต่อภาพควรใช้คำสั่งใด
   ใช้คำสั่ง File->New
   ใช้คำสั่ง File->Open
   ใช้คำสั่ง File->Open As
   ใช้คำสั่ง File->Open as Smart object


2.ใช้เครื่องมือใดต่อไปนี้เพื่อลากตามเส้นของภาพที่ต้องการตัดต่อ
   History Brush
   Magic wand Tool
   Paint Bucket Tool
   Quick Selection Tools


3. การปรับขนาดรูปภาพสามารถใช้ปุ่มลัดใด
   กด Ctrl + C
   กด Ctrl + S
   กด Ctrl + T
   กด Ctrl + V


4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการปรับภาพที่ตัดมาแล้วให้เข้ากับมุมมองของภาพที่ต้องการนำไปต่อ
   (Image -> Adjustment->Hue/Satuation....) (Image -> Adjustment->Vibrance...)
   (Image -> Adjustment->Photo filter....) (Image -> Adjustment->Color Balance...)
   (Image -> Adjustment->Color Balance...) (Image -> Adjustment->Blak & White....)
   (Image -> Adjustment->Blak & White....) (Image -> Adjustment->Color Balance...)


5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
   ภาพที่วาดด้วย Pencil tool
   ภาพที่วาดด้วย Pen tool
   ภาพวาดจากโปรแกรม Paint
   ภาพที่วาดด้วย Paint


6. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของพาธ
   Linear tool
   Rectangle tool
   Custom Shape tool
   Rectangle Marquee tool


7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
   Quick Selection Tools ค่อยๆลากไปตามภาพที่จะตัด
   Quick Selection Tools ค่อยๆลากไปตามภาพที่ตัดแล้ว
   Quick Selection Tools ค่อยๆลากตามเส้นของภาพที่ยังไม่ตัดต่อ
   Quick Selection Tools ค่อยๆลากตามเส้นของภาพที่ต้องการตัดต่อ


8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
   Ctrl + T เพื่อลดขนาดรูปภาพ
   Ctrl + T เพื่อเพิ่มขนาดรูปภาพ
   Ctrl + T เพื่อปรับขนาดรูปภาพ
   Ctrl + T เพื่อขยายขนาดรูปภาพ


9. คำสั่งใดต่อไปนี้เป็นการหมุนภาพ 180 องศา
   Image Rotation > 180
   Image Rotation > 90 CW
   Image Rotation > 180 CW
   Image Rotation > 90 CCW


10. คำสั่งใดต่อไปนี้เป็นการหมุนภาพ 90 องศาตามเข็มนาฬิกา
   Image Rotation > 180
   Image Rotation > 90 CW
   Image Rotation > 180 CW
   Image Rotation > 90 CCW


ผลคะแนนที่ทำได้ = (สัดส่วน 10% เท่ากับ 1 คะแนน)

 

kobkobkobkob