kob2kob2kob2

แบบทดสอบประจำบทที่ 8

คำชี้แจง : แบบทดสอบหลังเรียน มีจำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. การพิมพ์ข้อความแบบ Point Type มีกี่ขั้นตอน
   1 ขั้นตอน
   2 ขั้นตอน
   3 ขั้นตอน
   4 ขั้นตอน


2. การปรับตัวอักษรมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
   เพื่อเรียบสวยกลมกลืนกับพื้นหลัง
   เพื่อให้ขอบมีความคมชัด
   เพื่อให้ขอบจางลง
   เพื่อให้แตกต่างจากพื้นหลัง


3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวอักษรแบบ Point type และ Paragraph type ในโปรแกรม Photoshop
   ตัวอักษรแบบ Point type เป็นข้อความชื่อเรื่อง
   ตัวอักษรแบบ Point type เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อความที่มีความคมชัดและมีสีสันเรียบง่าย
   ตัวอักษรแบบ Paragraph type เป็นข้อความเนื้อเรื่องที่มีหลายบรรทัดหรือมีลักษระเป็นย่อหน้า
   ตัวอักษรแบบ Paragraph type เป็นตัวอักษรแบบเวกเตอร์่สามารถใส่แอฟเฟ็กต์ต่างๆได้มากมาย


4. แบบอักษรแบบ True Type ถูกพัฒนาโดยบริษัทใด
   Adobe
   Apple
   oppo
   Toshiba


5. แบบอักษรแบบ Open Type ถูกพัฒนาโดยบริษัทใด
   Adobe
   Apple
   oppo
   Toshiba


6. หากต้องการสร้างตัวอักษรในรูปภาพ ต้องเลือกที่เครื่องมือใด
   Pen
   Crop
   Marquee
   Horizontal Type


7.การใส่ตัวอักษรในแนวดิ่งต้องใช้เครื่องมือใด
   Vertical type tool
   Horizontal type tool
   vertical type mask tool
   horizontal type mask tool


8. ส่วนใดที่ใช้สร้างลูกเล่นให้ตัวอักษร
   Tools
   Stage
   Panel menu
   Application menu


9. เมื่อต้องการปรับเอียงตัวอักษรต้องปฏิบัติตามขั้นตอนใด
   Edit ->Transform
   Edit -> Free Transform
   Edit -> Transform -> rotate
   Edit -> Transform -> skew


10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
   horizontal type mask tool เป็นเครื่องมือที่พิมพ์ตัวอักษรแนวดิ่งลงมาก
   vertical type mask tool เครื่องมือตัวนี้ใช้พิมพ์ตัวอักษร เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้ว
   horizontal type tool เครื่องมือตัวนี้มักใช้งานย่อยที่สุด เป็นการพิมพ์ตัวอักษรปกติ
   Vertical type tool เป็นการสร้างตัวอักษรแนวดิ่งที่มีลักษณะเหมือนเครื่องเมือชิ้นที่ 3


ผลคะแนนที่ทำได้ = (สัดส่วน 10% เท่ากับ 1 คะแนน)

 

kobkobkobkob